Ο ιδρυτής της Forocom κ. Ιωάννης Καπετανάκης, οικονοµολόγος, έχει µακρά εµπειρία στον τοµέα των Συµβουλευτικών Υπηρεσιών.

Κατά τη διάρκεια της επαγγελµατικής του σταδιοδροµίας έχει τοποθετηθεί σε σηµαντικές θέσεις τόσο σε διεθνείς όσο και σε τοπικούς οργανισµούς.