ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΦΑΣΜΑ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ> α. Φοροτεχνικές υπηρεσίες

Οι ανάγκες για την παροχή φορολογικών υπηρεσιών είναι πολλές και σύνθετες καθώς διαφοροποιούνται µε τη διαρκή µεταβολή της Φορολογικής Νοµοθεσίας.

Για το λόγο αυτό η Forocom δηµιούργησε ξεχωριστά τµήµατα, µε εξειδίκευση σε κάθε είδους φορολογικό θέµα, που καλύπτουν µε τον πιο ολοκληρωµένο τρόπο τους πελάτες της.

Είδη φοροτεχνικών υπηρεσιών:

• Φορολογία εισοδήµατος
• Φόρος Προστιθέµενης Αξίας
• Κ.Φ.Α.Σ
• Φορολογία Μεταβιβάσεως Ακινήτων
• Φορολογία Κληρονοµιών, Δωρεών
• Φορολογικά Θέµατα για Ιδρύσεις,
  
Συγχωνεύσεις, Εξαγορές, Διασπάσεις
   Εταιριών
• Λοιπές Φορολογικές Υποθέσεις> β. Φορολογικές υπηρεσίες υποστήριξης

Οι υπηρεσίες υποστήριξης περιλαµβάνουν τη σύνταξη και την προετοιµασία ενός πλήρους φακέλου κάθε υπόθεσης. Επίσης τον σχεδιασµό και την τακτική που θα ακολουθηθεί καθώς και παρουσίαση, υποστήριξη των θέσεων ενώπιον των αρµοδίων αρχών (π.χ κατά τη διάρκεια φορολογικών ελέγχων, διαδικασιών συµβιβασµού, φορολογικών δικαστηρίων κ.λ.π).