ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ
• Προσδιορισµός ανταγωνιστικής θέσης στην αγορά
• Εξαγορές & συγχωνεύσεις
• Αναδιάταξη και κατανοµή πόρων 
• Επιχειρηµατική αναδιάρθρωση
• Αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων
• Αποτίµηση της αξίας εταιρειών, µετοχών και ακινήτων
• Σύνταξη BUSINESS PLAN


Επιχειρησιακή οργάνωση & λειτουργία

• Επισκόπιση της οργάνωσης & λειτουργίας
• Αξιολόγηση της ποιότητας του διοικητικού επιπέδου
• Εξεύρεση & επιλογή στελεχών
• Ανάλυση & κοστολόγηση δραστηριοτήτων
• Προϋπολογισµός
• Αξιολόγηση αποτελεσµατικότητας τοµέων της επιχείρησης

Χρηmατοοικονοmική διαχείρηση

• Μελέτες σκοπιµότητας
• Λογιστική & χρηµατοοικονοµική διαχείρηση
• Διοικητική πληροφόρηση & έλεγχος
• Συστήµατα κοστολόγησης• Χρηµατοοικονοµικός προγραµατισµός
• Επισκόπηση και βελτίωση λογιστικών συστηµάτων