ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Παρέχουµε ολοκληρωµένες λογιστικές υπηρεσίες, εξασφαλίζοντας την έγκυρη και ποιοτική λογιστική πληροφόρηση.


Ολοκληρωµένη τήρηση λογιστηρίου στην έδρα της επιχείρησης σας ή στα γραφεία µας

Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σύννοµη, οµαλή και αποδοτικότερη λειτουργία της

• Πλήρης εφαρµογή του λογιστικού σχεδίου µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης

• Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την υπάρχουσα νοµοθεσία


• Προσαρµογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ( ΙΑ
S & IFRS )

• Σχεδιασµός, εφαρµογή και ανάπτυξη οικονοµικών εκθέσεων αναφορών τόσο για εσωτερική χρήση ( MISReportin ) όσο και για εξωτερική χρήση, (τράπεζες κ.λ.π)

• Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το Δηµόσιο (Δ.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, Νοµαρχία και Επιµελητήρια)