ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

 

• Επίλυση εργατικών και ασφαλιστικών θεµάτων σύµφωνα
µε το εργατικό και ασφαλιστικό δίκαιο της Ελλάδος σε συνδυασµό µε το Ευρωπαϊκό δίκαιο

• Εποπτεία και συµβουλευτικές υπηρεσίες σε θέµατα µισθοδοσίας και προσωπικού