ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

• Στρατηγική, πρόγραµµα επικοινωνίας και έρευνα
• Αξιολόγηση και επιλογή µέσων µαζικής ενηµέρωσης
για
promotion και διαφήµηση
• Σχεδιασµός και παραγωγή εντύπων επικοινωνίας
• Crisis management