ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

> α. Φορολογικός έλεγχος

Ο έλεγχος αυτός γίνεται µε σκοπό να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση των εταιριών µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της φορολογικής νοµοθεσίας κατά την άσκηση της δραστηριότητάς τους.

Η έκτασή του προσδιορίζεται µε βάση τις ανάγκες της κάθε επιχείρησης καλύπτοντας είτε ολόκληρη τη δραστηριότητα της εταιρείας είτε µόνο τοµείς όπου διαπιστώνονται συγκεκριµένα προβλήµατα.

> β. Εσωτερικός έλεγχος

Η σύγχρονη οργάνωση και διοίκηση απαιτεί τη λειτουργία τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου, το οποίο ειναι υποχρεωτικό για τις εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρίες. Η Forocom αναλαµβάνει την οργάνωση, λειτουργία και εποπτεία τµηµάτων εσωτερικού ελέγχου.

> γ. Διαχειριστικός έλεγχος

Η Forocom έχει µεγάλη εµπειρία και εξειδίκευση στη διεξαγωγή διαχειριστικών ελέγχων τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα.