ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ & ΙΔΡΥΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ> α. Ανάληψη, διαξαγωγή και ανάλυση έρευνας αγοράς στον τοµέα που προτίθεται να δραστηριοποιηθεί µια επιχείρηση. Αντικειµενικός σκοπός η παροχή πληροφοριών στη διοίκηση της επιχείρησης αναφορικά µε:

Tον ακριβή προσδιορισµό του µεγέθους της αγοράς
Tην πρόβλεψη της ζήτησης για ολόκληρη την αγορά
Tην εκτίµηση της ζήτησης νέων αγαθών
Tην ανταγωνιστική θέση των προϊόντων της επιχείρησης
Tην ανάλυση των τοπικών δυνατοτήτων και χαρακτηριστικών> β. Διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών που περιλαµβάνει η ίδρυση µιας νέας επιχείρησης στην Ελλάδα αλλά και την αντιπροσώπευσή της.

> γ. Ανάληψη πλήρους νοµικής κάλυψης των πελατών της σε συνεργασία µε εξειδικευµένους νοµικούς συµβούλους που καλύπτουν όλους τους τοµείς.